Regulamin/PP

 

Księgarnia działająca pod adresem www.zyweslowo.pl jest prowadzona przez Fundację Żywe Słowo, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000310834, REGON 141514066, NIP 5252433971 z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 29/88, 01-515 Warszawa, zwana dalej Księgarnią. 


Postanowienia ogólne

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Księgarni: www.zyweslowo.pl.

2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta swego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Księgarnia zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji złożonego zamówienia oraz ewentualnej odmowy realizacji zamówienia w wypadku stwierdzenia braku rzetelności w złożonych informacjach.
3. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje pocztą elektroniczną (e-mail) wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

Realizacja zamówienia 
1. Zamówione produkty są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej SA pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Klient może wycofać złożone zamówienie wysyłając informację pocztą elektroniczną na adres: biuro@zyweslowo.pl.
3. Zamówione produkty są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej SA pod adres wskazany w formularzu zamówienia. 
4. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze. 
5. Przewidywany czas dostawy: 3-5 dni robocze.

 

Formy płatności

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 
2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty oraz wycofywania produktów z oferty.
3. Zamówienie jest realizowane po uiszczeniu przez klienta należnej kwoty przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto Fundacji (przy wyborze opcji "przedpłata na rachunek bankowy").

4. Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacane wyłącznie kartą płatniczą.

 

Warunki gwarancji 
1. Wszystkie produkty dostępne w Księgarni podlegają wymianie, jeśli:
a) posiadają wady fabryczne;
b) zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu;
c) towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres siedziby Fundacji Żywe Słowo. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (fakturę).
3. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem produktu reklamowanego ponosi klient.
4.Wszelkie roszczenia klienta wynikające z uszkodzenia przesyłki w trakcie dostawy będą uwzględnione tylko i wyłącznie wraz z załączonym protokołem szkody, sporządzonym w obecności pracownika Poczty Polskiej.


Prawo odstąpienia od umowy
1. Każdy zamówiony w Księgarni produkt można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia pod warunkiem, że towary fabrycznie zapakowane nie zostały rozpakowane z oryginalnego opakowania;
2. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części:
a) w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane i wysłane. W celu rezygnacji należy skontaktować się z Księgarnią pocztą elektroniczną na adres: biuro@zyweslowo.pl.
b) po odebraniu przesyłki, towary można odesłać na adres siedziby Fundacji Żywe Słowo w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki. 
 

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.zyweslowo.pl.

 

 

Polityka prywatności (PP)

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zmianami, które związane są z dostosowaniem dokumentacji i działań do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy księgarni.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.


Księgarnia nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Żywe Słowo z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 29/88, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem ww.zyweslowo.pl


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: biuro@zyweslowo.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Jarosław Rosołowski, Al. Wojska Polskiego 29.88, 01-515 Warszawa


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania składania zamówienia w księgarni.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację Żywe Słowo?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

·         umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu.

·         obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;

·         obsługi twoich zamówień, składanych przez stronę księgarni

·         kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Żywe Słowo, którym jest:

·         prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług firmy, towarów lub usług;

·         prowadzenia księgowości Fundacji;

·         zapewnienie obsługi usług płatniczych;

·         windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

·         przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę:

·         Osoba prywatna: imię i nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu, e-mail

·         Firma: nazwa, imię i nazwisko, nip, adres prowadzenia działalności, adres wysyłki, numer telefonu, e-mail

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług naszego księgarni.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji Żywe Słowo w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

·         w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

·         w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

·         w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

·         w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

·         przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

·         Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w obsłudze naszej strony, Mogą to by dostawy rozwiązań księgowych lub/i informatycznych, a także partnerzy zajmujący się działalnością logistyczną, kurierską lub pocztową, Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

·         dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

·         wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

·         zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

·         statystycznych i archiwizacyjnych,

·         maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.